หน้าหลัก พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ไทย (หน้าที่ ๗)
Search:

“ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ...
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ
..ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรอัญชลีกรรม เป็นนาบุญของโลก

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

หน้าแรก : หมวดพระสงฆ์
อัตชีวประวัติพระอริยสงฆ์ และพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทย
พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล)
๑๒ เมษายน ๒๔๙๕ – ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัด+++

คติธรรม คำสอน :
+++

หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คติธรรม คำสอน :
+++

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
๒๔ เมษายน ๒๔๙๒ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คติธรรม คำสอน :
+++

พระครูเกษมธรรมทัต พระครูเกษมธรรมทัต
๓ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คติธรรม คำสอน :
+++

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธัมมจิตโต) พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธัมมจิตโต)
๑๗ กันยายน ๒๔๙๘ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

คติธรรม คำสอน :
+++

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พ.ศ. ๒๔๙๕ – ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คติธรรม คำสอน :
+++

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ – ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดป่าสุคะโต(วัดเอราวัณ) ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คติธรรม คำสอน :
+++

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
สถานพำนักสงฆ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คติธรรม คำสอน :
+++

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล
๑๘ มกราคม ๒๕๐๖ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ จังหวัดปทุมธานี

คติธรรม คำสอน :
+++

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ - ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

คติธรรม คำสอน :
+++

ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)
 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก