หน้าหลัก พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ไทย (หน้าที่ ๔)
Search:

“ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ...
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ
..ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรอัญชลีกรรม เป็นนาบุญของโลก

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

หน้าแรก : หมวดพระสงฆ์
อัตชีวประวัติพระอริยสงฆ์ และพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทย
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๓ - ๒๕๔๖
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

คติธรรม คำสอน :
ธรรมะย่อมชนะกิเลส ถ้ามีสติปัญญาพร้อม
กิเลสทำให้เรากลัว เราไม่ได้กลัวผี ..กลัวจิตของเราที่ปรุงแต่งไปต่างหาก

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ - ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

คติธรรม คำสอน :
ใจใดเห็นภัยในสังสารวัฎ อย่างเต็มที่ ใจนั้นก็ดับตัณหาและสมุทัยไปในตัว ขณะเดียวกันสติปัญญาก็พลันทันกัน เป็นกองทัพธรรม พระปัญญาเป็นหัวหน้านำ ไม่ใช่สมาธิหัวตอ

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
๑๑ พฤษภาคม ๒๔๕๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คติธรรม คำสอน :
"งานคือชีวิต ... ชีวิตคืองานบันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน"
จงนึกว่าไม่มีใครกระโดดขึ้นตึกได้โดยไม่มีบันได ทุกคนต้องเดินขึ้นทีละขั้นๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๕ - ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘
วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

คติธรรม คำสอน :
นาทั่งหลายมีหญ้าเป็นโทษ หมู่สัตว์นี้มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นโทษ ทั้งนักบวช ทั้งคฤหัสถ์ ถ้าใครสะสมกิเลสให้แน่นหนาทั้งในใจ ใจก็ให้ทุกข์ ให้โทษกับผู้นั้น ไม่ใช่ให้ทุกข์แก่นักบวชฝ่ายเดียว

หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงพ่อเกษม เขมโก
๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ - ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙
สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

คติธรรม คำสอน :
ถ้าต้องพูดกับคนทุกคนแล้ว ท่านคงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแน่ ๆ

ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
๒๒ เมษายน ๒๔๕๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๗
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

คติธรรม คำสอน :
เวลาเราก็มีไม่มาก เกิดมาชาติหนึ่ง เวลาสูญเปล่ามีมาก
เวลาทำงานจริง ๆ มีไม่มาก ... เวลาสูญเปล่ามีตลอดชีวิต
เวลาเหลือน้อย จะทำอะไรให้รีบทำ

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๗ – ปัจจุบัน (๒๕๕๒)
วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คติธรรม คำสอน :
พลธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา
ผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมเหล่านี้ ไปอยู่ที่ไหน ก็ไม่ขาดทุนและล่มจม เป็นผู้มีความหวังความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ

พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต) พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต)
๙ ธันวาคม ๒๔๕๘ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒
วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

คติธรรม คำสอน :
การที่จะดับอวิชชาตัณหาได้ ต้องอาศัยปัญญา จึงจะดับได้
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยสมาธิ เป็นกำลัง

หลวงปู่เจี้ยะ จุนโท หลวงปู่เจี้ยะ จุนโท
๖ มิถุนายน ๒๔๕๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คติธรรม คำสอน :
เพราะความที่เป็นผู้รักษาสัจจะ สัจจะนั้น จึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัด กาย จิต เอาไว้ ตายเป็นตาย แต่จะให้สัจจะ ที่ตั้งไว้ขาดไม่ได้ ... เพราะสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเรา เรายังรักษาไม่ได้แล้ว เรายังหวังจะพบธรรมอันประเสริฐ ซึ่งอยู่เหนือสัจจะนั้นได้อย่างไรกัน

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๐ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕
วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

คติธรรม คำสอน :
สำหรับเมตตาความรัก ต้องอยู่ในขอบเขต ของความดี ...อย่ารักแบบโง่

ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | หน้าต่อไป

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)
 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก